image_pdfPdfimage_printPrint

Nordic RAS

Kunskapsinhämtning gällande recirkulerande vattenbruk – Medverkan på Nordic RAS workshop 2019 och besök på gösodling.

Seminariet: RAS

Flera aspekter togs upp under seminariet, exempelvis:

Svavelvätebildning i saltvattenRAS

Viktigt att hålla koll på H2S som är mycket giftigt för
fisken

Fiskhantering

Nyheter om fisktransport där fiskens beteende kan utnyttjas

Assimilering av löst kväve i bakteriebiomassa

Styra tillväxten av biofilm, Denitrifikation genom tillsats av kolkälla för att bygga biomassa av bakterier om det finns löst N li vattnet
Behov COD som ätiksyra 5kg per upptaget N, det går att använda hydrolyserat slam som kolkälla för att minska behovet av Hac kanske 50%

Komplex vattenkemi

Mikrobiota

Var i systemet bildas dålig smak

Geosmin betydlgt högre vid rengöring av biofilter – undvik skörd av fisk efter rengöring

Gösodlingen delade med sig av ett protokoll för kläckning och startutfodring